Good Job (Cantonese) – 做得好

My Man is Cupid (2023) - 내 남자는 큐피드 (English subtitles)
Tell Me That You Love Me (2023) - 사랑한다고 말해줘 (English subtitles)

Description: 该剧讲述财阀侦探殷贤奇(丁一宇 饰)和拥有超视力的爱管闲事之人韩雪陆(权俞利 饰)相遇而发生的浪漫侦探搜查故事。
由《复仇吧》姜民求导演和金成镇导演共同执导,金贞爱、权熙庆编剧共同执笔,8月24日首播。

导演: 姜民求 / 金成镇 Kim Sung-Jin
编剧: 金正爱 / 权熙京 Kwon Hee-Kyung
主演: 丁一宇 / 权俞利
类型: 剧情 / 爱情
制片国家/地区: 韩国
语言: 韩语

Add your comment